Kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

12, 13, 14 - 19, 20, 21 maj 2017

Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa w Dąbrowie Górniczej, na zlecenie WOPR Województwa Opolskiego organizuje kurs w zakresie KWALIFIKOWANEJ  PIERWSZEJ POMOCY zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.

Oferta kursu jest skierowana w szczególności do pełnoletnich członków WOPR Województwa Opolskiego.

Celem głównym kształcenia z zakresu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest:

1. Przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

2. Przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu państwowego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu RATOWNIK zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zaliczenie kursu:

Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu. Składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i otrzymaniu tytułu RATOWNIK zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

PROGRAM KURSU

 w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Lp.

Temat/zagadnienie

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

 Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne

1

-

1

2

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

2

1

3

3

Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

2

3

5

4

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

2

2

4

5

Poszkodowany nieprzytomny

1

1

2

6

Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

2

8

10

7

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

1

2

3

8

Wstrząs

2

-

2

9

Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

2

-

2

10

Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

3

8

11

11

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

2

1

3

12

Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

2

4

6

13

Ewakuacja ze strefy zagrożenia

2

2

4

14

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

-

7

7

15

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

1

2

3

16

Zajęcia do dyspozycji prowadzących*

 

 

 2

                             Razem

25

41

66

 

REGULAMIN KURSU

w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Organizatorem kursu jest Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa, Al. Zwycięstwa 91/218, 42-520 Dąbrowa Górnicza, na zlecenie WOPR Województwa Opolskiego, które przeprowadza rekrutację uczestników kursu.

1.  Organizacja kursu:

     -    kurs odbywa się w trybie stacjonarnym

     -    liczba godzin kształcenia: 66

     -    liczba godzin egzaminu - 4

2.  Miejsce kursu: sala wykładowa budynku MOSiR na kąpielisku miejskim BOLKO II w Opolu, Al. Przyjaźni , 45-573 Opole.

3.  Kadra kursu:

     -  kadra medyczna zatwierdzona przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego dla województwa śląskiego.

     Liczba uczestników szkolenia na jednego instruktora – 6

4.  Uczestnicy kursu: liczba uczestników szkolenia – maksymalnie 18 osób.

     - w szczególności członkowie WOPR Województwa Opolskiego.  

5.  Wymagania formalne:

     -  ukończone 18 lat,

     -  przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres e-mail: szkolenia@opolskiewopr.pl

6.  Wyposażenie indywidualne: dres oraz miękkie obuwie sportowe do ćwiczeń praktycznych.

7.  Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu teoretycznego. Po zaliczeniu testu

     teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego.

8.  Po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika zgodne z

     załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zaświadczenie jest ważne trzy lata.

 9.  Terminy realizacji tematów programu kursu:

     W trybie stacjonarnym kurs realizowany jest w następujących terminach:

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Data

Godziny zajęć

Data

Godziny zajęć

Data

Godziny zajęć

Data

Godziny zajęć

Data

Godziny zajęć

Data

EGZAMIN

12.05.2017

14.00-19.00

13.05.2017

08.00-19.00

 14.05.2017

 08.00-19.00

19.05.2017

14.00-19.00

20.05.2017

08.00-19.00

21.05.2017

09.00-18.00

10. Zgłoszenia:

     Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową do dnia 10.05.2017 r. poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na

     adres e-mail: szkolenia@opolskiewopr.pl

 

     oraz wpłacenie obowiązkowej opłaty zaliczkowej za udział w kursie w kwocie 300,00 zł. w terminie jw.

     Uwaga:

     a) o  zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienie opłaty zaliczkowej;

     b) rekrutujący za zgodą organizatora zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń przed upływem w/w terminu  w przypadku

          maksymalnej  liczby zgłoszeń!!!

 

     Informacje: Wiceprezes WOPR Województwa Opolskiego Dariusz Krawiec - tel:602 53 11 59

                      Biuro WOPR Województwa Opolskiego – tel: 77 455 47 00  

11. Koszt kursu:

     Całkowity koszt kursu, materiałów szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, kadry dydaktycznej oraz egzaminu państwowego wynosi:                                                                                                          

 640,00 zł.

     Cała kwota opłaty za kurs musi zostać wpłacona do dnia poprzedzającego egzamin pod rygorem nie dopuszczenia do jego złożenia.

     W przypadku odwołania kursu przez organizatora przysługuje zwrot wszystkich wniesionych opłat za kurs.

     

     Wpłat należy dokonywać na rachunek nr: 72 1090 2242 0000 0001 3378 5896 Bank Zachodni WBK O/Opole - WOPR Województwa Opolskiego

     ul. Małopolska 3 , 45-301 Opole. Tytuł przelewu: „KPP w Opolu-maj 2017”

 

12. Pytania obowiązujące na egzaminie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do pobrania poniżej:

 

     Zestaw pytań testowych na egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 

WOPR Województwa Opolskiego ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIE PRZYJĘCIA NA KURS OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW FORMALNYCH